23 octobre 2007

Openbrief aan de premier van Marokko zijne Excellentie Abbas El Fassi.

Uwe Excellentie,

Met grote interesse hebben wij het bericht vernomen van uw benoeming tot premier door Zijne Majesteit de Koning Mohammed VI, aangezien uw partij de 1e positie heeft behaald bij de laatste parlementsverkiezingen.
Ter gelegenheid hiervan feliciteren wij u van harte met het koninklijke vertrouwen dat uw persoon geniet. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe functie voor het welzijn van ons land en onze burgers.

Het deel van onze gemeenschap dat in het buitenland verblijft staat nog altijd voor enorme problemen zonder dat iemand er omkijken naar heeft. Want het belang dat onze opeenvolgende regeringen hechten ten aanzien van in het buitenland wonende Marokkanen steekt ieder jaar plotseling de kop op in de zomermaanden om vervolgens weer in de vergetelheid te geraken tot het volgende zomerseizoen zich voordoet.

Wij, het intercontinentale platform van Marokkanen in het buitenland, verzoeken u dringend mijnheer de premier, om deze seizoensgebonden interesse om te zetten in een continue betrokkenheid, die zich niet beperkt tot slechts ontvangstpunten (waar Marokkaanse migranten die hun land van herkomst komen bezoeken terecht kunnen) en de doorvoeroperaties (van douanes). Wij zien graag dat deze betrokkenheid zich ook richt op sociaal, cultureel en economisch gebied.

Wetende dat u bezig ben met de vorming van uw ministeriële ploeg om gedurende de komende 5 jaren leiding te geven aan de publieke zaak, legt het intercontinentale platform van Marokkanen in het buitenland u met deze brief een geheel van aanbevelingen en oplossingen voor met betrekking tot de problemen waar Marokkanen in het buitenland mee te kampen hebben. Wij hopen dan ook deze terug te zien in uw prioriteiten(lijst) aan de vooravond van het voorbereiden van uw regeringsprogramma voor uw komende mandaat:

Het organiseren van een nationale dialoog gericht op de migratie naar aanleiding van de teleurstelling die is ontstaan is door het voeren van een politiek van uitsluiting door de CCDH (Adviserende Raad van Mensenrechten). Deze was door Zijne Majesteit de Koning belast met het voorstellen van een idee, naar aanleiding van de Hoge Raad voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, dat men rekent in de toekomst te installeren.
Er zorg voor dragen dat in het buitenland verblijvende Marokkanen worden betrokken bij de verkiezingen met het doel hen in de gelegenheid te stellen hun vertegenwoordigers in het parlement en te midden van de Raadskamer (Chambres des Conseillers) te kiezen.
Artikel (8) van de Grondwet: “ man en vrouw zijn elkaar’s gelijke met betrekking tot het genieten van politieke rechten. Iedere burger, man én vrouw, heeft stemrecht zodra deze de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt en wanneer deze burger - en politieke rechten geniet.

Een einde maken aan de continue toename van vliegtickets en boottickets.
Er zorg voor dragen dat de postzegelprijzen die betrekking hebben op administratieve documenten en paspoorten dalen, aangezien de prijsstelling hiervan tegenstrijdig is met de Marokkaanse grondwet.
“Artikel (5) van de Grondwet: Alle Marokkanen zijn gelijk voor de wet.”
Het annuleren van zware declaraties, zowel die van aankomst als die van vertrek, en het volstaan van het persoonsnummer op identiteitskaarten en paspoorten.
Het aanwijzen van consuls en de kaders van de ambassades en de consulaten onder de kaders van de MRE (in het buitenland verblijvende Marokkanen) die in het land van ontvangst wonen. Hiermee kunnen enorm veel problemen worden opgelost en tegelijkertijd de samenwerkingsverbanden tussen deze (ontvangst)landen en Marokko worden versterkt.
“Artikel 12 van de Grondwet: Alle burgers hebben de mogelijkheid om publieke posten en functies te bekleden en zijn allen gelijk voor de voorwaarden die hiertoe toegang geven.
Het Ministerie van “Habous” en islamitische zaken en de Hoge Raad van islamgeleerden (oulama’s) moeten waken over de organisatie van het religieuze veld van de in het buitenland verblijvende Marokkanen in het land van ontvangst.
Het openen van Marokkaanse centra in het land van ontvangst met het oog op de vorming van een band tussen de volgende generaties van in het buitenland verblijvende Marokkanen en hun moederland.
Het beëindigen van de administratieve bureaucratie waarmee de in het buitenland verblijvende Marokkanen zich geconfronteerd zien gedurende hun verblijf in Marokko.
Het vergemakkelijken van investeringsregels en het verlenen van kredieten.
Het benoemen van een Nationaal Coördinator die de klachten van in de in het buitenland verblijvende Marokkanen in ontvangst neemt.
Het stimuleren van politieke partijen om zich te interesseren voor Marokkanen die in het buitenland wonen en dat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van een publieke subsidie.
Van 10 augustus een werkelijke Nationale Dag maken voor de ontmoeting tussen generaties van in het buitenland verblijvende Marokkanen en de kinderen van het land: en niet als een gelegenheid om thee te drinken bij de zitting van de provinciën.
Zich interesseren voor het onderwijzen van generaties van de in het buitenland verblijvende Marokkanen in hun cultuur van oorsprong.

Excellentie, met het voorleggen van onze aanbevelingen, hopen wij als resultaat de in het buitenland verblijvende Marokkanen te zien genieten van een aandacht en interesse ter ere van hen, door uw regering.

Met het oog op het uitwisselen van opinies met betrekking tot de in het buitenland verblijvende Marokkanen, blijven wij tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,

Amsterdam, 27 september 2007.

Het Intercontinentale Platform van de in het buitenland verblijvende Marokkanen.
Voorzitter


Jamal Ryane